Network Solution ka një nivel të lartë ekspertize për design efektivitet dhe efiçencë, shpërndajë dhe menaxhojë projekte IT komplekse. Ekipi ynë është përfshirë në çdo nivel të ciklit të jetës së projektit, nga konceptimi inicial i design, shpërndarjen dhe levrimin.

Për më tepër, Albania Network Solution është i fokusuar në lëvrimin e implementimeve me kualitet shumë të lartë dhe shpërqëndrimin minimal nga proçeset e biznesit. Menaxherët tanë të projekteve janë punonjës me kohë të plotë, ndaj garantojnë përgjegjësi dhe akordim burimesh. Ata kanë eksperiencë të gjatë në Project Management dhe janë të aftë të adoptojnë shumë metoda dhe proçedura.

Çfarë bëjmë ne është:

  • Planifikim Projekti. Terma reference, plan projekti, qëllimi të punës, plani të punës dhe buxhetet
  • Menaxhim Projekti. Plan logjistik dhe burimesh, plani të komunikimit, ndryshime në planin e menaxhimit, monitorimin e ndërtimit, planin e eksalimit, menaxhimin financiar, planin e testimit, planin e lëvrimit.
  • Pas Implementimit. Raportim mbi lëvrimet, skicimin e leksionit të mësuar, rekomandime.