Menaxhim Projektesh

Albania Network Solution ka një nivel të lartë ekspertize për design efektivitet dhe efiçencë, shpërndajë dhe menaxhojë projekte IT komplekse. Ekipi ynë është përfshirë në çdo nivel të ciklit të jetës së projektit, nga konceptimi inicial i design, shpërndarjen dhe levrimin. Për më tepër, Albania Network Solution është i fokusuar në lëvrimin e implementimeve me kualitet shumë të lartë dhe shpërqëndrimin minimal nga proçeset e biznesit. Menaxherët tanë të projekteve janë punonjës me kohë të plotë, ndaj garantojnë përgjegjësi dhe akordim burimesh. Ata kanë eksperiencë të gjatë në Project Management dhe janë të aftë të adoptojnë shumë metoda dhe proçedura.

Implementim

Implementim Shërbimi për Hardware, Software dhe Produkte Rrjeti të ANS përfshijnë planifikim, instalim, konfigurim, testim dhe doumentim të produktit të performuar në shërbimet përkatëse. Ne ofrojmë aftësi-nivel-ekspert, metoda dhe teknika menaxhimi projekti në mënyrë që të përmirësojmë kualitetin e implementimit të shërbimeve. Inxhinierët tanë janë të trainuar dhe çertifikuar nga partnerët tanë si HP, IBM, CISCO, Microsoft dhe Oracle dhe mbajnë nivelin më të lartë të çertifikatave kërkuar për implementimin e infrastrukturës komplekse IT për Enterprise dhe SP klientë. Njohuria e inxhinierëve tanë bashkë me metodat e menaxhimit të projektit, garantojnë përmbushjen e implementimit të shërbimeve në kohë dhe brenda buxhetit. Ne ofrojmë kosto-fikse dhe qëllim-fiks për shërbimet e instalimit për produkte kyçe si dhe qëllim të përshtatshëm bazuar në nevojat e klientit për instalime komplekse dhe integrimin e projekteve.

Suport & Mirmbajtje

Albania Network Solution ka një kombinim efektiv njerëzish, proçesesh dhe paisjesh për të siguruar që infrastruktura juaj IT të jetë gjithënjë në funksionim. Ne marrim përsipër përgjegjësi të plotë për të siguruar disponueshmëri dhe performancë të infrastrukturës tuaj IT, duke ofruar një rang të gjerë Service Level Agreements të ndryshme të cilat mund të performohen nga Departamenti Shërbime Enterprise.

Garanci Standarte

Ne kemi në dispozicion të klientëve infrastrukturë të plotë për suportin e atyre që po përballen me probleme dhe difekte tek produkte që kanë blerë tek ne. Departartamenti Shërbim Enterprise përfshin një ekip administrativ të dedikuar që asiston në rregjistrimin dhe vërteton garancinë tuaj. Proçesi ndiqet nga ekipi yne i inxhinierëve të cilët janë të çertifikuar për çdo linjë produktesh që shiten me garanci. Ata sigurojnë diagnostifikim dhe zgjidhje efektive të problemit. Si i tillë, Departamenti Shërbim Enterprise Service mundëson qartësimin e të gjithë proçeseve dhe ofron suport teknik dhe administrativ duke punuar si një ndërfaqe midis klientëve dhe prodhuesve IT.